Zápis do MŠ

 Informace o průběhu přijímacího řízení do  MŠ Sedlčany na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou dále platit mimořádná epidemiologická opatření, zápis do MŠ Sedlčany bude probíhat, v rámci všech třech pracovišť MŠ Sedlčany (MŠ Sokolovská, MŠ Severní sídliště, MŠ Šafaříkova), distanční formou  a to v  době od 2. do 16. května 2021. 

Žádost si můžete stáhnout a vytisknout (pokud možno oboustranně) na této stránce, nebo vyzvednout po předchozí domluvě u ředitelky školy (telefon 731 563 915).

Věnujte prosím pozornost řádnému vyplnění žádosti, aby mohla být řádně zaregistrována.

 Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře, které je součástí žádosti.  Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je vhodné předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Nezapomeňte také prosím vyplnit (na straně 2) pracoviště, na které preferujete dítě umístit. Vybrat můžete pouze jednu z možností. Při umístění dětí na jednotlivých pracovištích bude postupováno dle stanovených kritérií (viz níže).

K žádosti je třeba přiložit prostou kopii rodného listu dítěte!!!

 Žádost lze doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (číslo 7zmky2q)
  • e-mailem, s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu ms@ms-sedlcany.cz 
  • poštou, pokud možno doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve dnech 5. 5.2021 a 12. 5.2021, od 14: 00 do 15:00, ředitelce školy v kanceláři vedoucí ŠJ, MŠ Šafaříkova, zadní vchod do MŠ od bývalého hotelu „Vltavan“/.
  • vhozením do poštovní schránky do 16. 5. (schránka je umístěna na vstupní bráně do MŠ v ulici Šafaříkova nad schody do ZUŠ!!).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Vyplněné žádosti budou přijímány výše uvedenými způsoby od 2. května 2021 do 16. května 2021. Ne dříve!!

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 28. 5. 2021 na webových stránkách školy, na úvodní stránce v sekci „Zápis“, pod registračními čísly. Přidělené registrační číslo vašeho dítěte a další informace k přijímacímu řízení obdržíte po zaregistrování žádosti formou oznamovacího dopisu.

V Sedlčanech dne: 31. 3. 2021                                      

Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy v. r.