Úvod

Vážení rodiče,

Dle rozhodnutí vlády, v souvislosti se stávající epidemiologickou situací ohledně onemocnění Covid 19, jsou 1. 3. 2021 do 21. 2021 uzavřena všechna pracoviště Mateřské školy Sedlčany.

V rámci všech tří pracovišť Mateřské školy Sedlčany zůstává  od 1.3.2021 v provozu třída „Zajíčků“ v MŠ Šafaříkova / za Městským úřadem/. Do této třídy mohou docházet pouze děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s.p.,
 • zaměstnanci obecních úřadů ORP a krajského úřadu zařazených do krizových štábů a jejich pracovních skupin,
 • zaměstnanci obecních úřadů, kteří se přímo podílejí na zajištění chodu úřadu za nouzového stavu,
 • a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, vykonávat tuto nezbytnou péči o děti ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

Výše jmenovaní zákonní zástupci jsou povinni prostřednictvím svého zaměstnavatele požádat Krajský úřad Středočeského kraje o umístění dítěte do MŠ Šafaříkova. Krajský úřad poté tuto žádost postoupí ředitelce školy. Po obdržení žádosti vás budeme neprodleně telefonicky kontaktovat a domluvíme termín nástupu dítěte do MŠ. 

Bc. Milena Říčařová, ředitelka školy.

Více v sekci „Informace pro rodiče“.

MŠ Šafaříkova 1070, SedlčanyMŠ Šafaříkova

MŠ Sokolovská 580, Sedlčany, odloučené pracovištěMŠ Sokolovská

MŠ Na Severním sídlišti 740, Sedlčany, odloučené pracovištěMŠ Na Severním sídlišti